MULTI
Du er her: ForsideIndsamlinger og regnskaberUdformning af regnskaberRegnskaber for anmeldelsespligtige/ansøgnings-pligtige indsamlinger

Krav til regnskab

Når indsamlingen er afsluttet, skal den ansvarlige for indsamlingen indsende et udførligt regnskab over indsamlingen til Indsamlingsnævnet.

Regnskabet offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet fører i den forbindelse tilsyn med, at der er ført behørigt regnskab, herunder at midlerne er anvendt til det angivne formål.

Generelle krav
Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlingen. I regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. 

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk. 

Regnskaber (som ikke er årsregnskaber) skal inden seks måneder efter indsamlingens afslutning sendes til Indsamlingsnævnet.  

Hvis det indsamlede beløb overstiger 50.000 kr.
Hvis indsamlingsresultatet overstiger 50.000 kr. skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor.

Regnskabet skal vise samtlige indtægter og udgifter, herunder specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

Revisoren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet. Det skal endvidere af revisors påtegning fremgå, hvis regnskabet ikke indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

Såfremt der ved regnskabets afslutning ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal revisoren inden for et år efter regnskabets aflæggelse afgive en erklæring herom til Indsamlingsnævnet, som offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal erklæringen også offentliggøres her. 

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk.  

Hvis det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder
Hvis indsamlingsresultatet er på 50.000 kr. eller derunder, stilles der ikke noget krav om, at den skal revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor. 

De ansvarlige for indsamlingen påser at regnskabet viser samtlige indtægter og udgifter, herunder en specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. 

Såfremt der ved indsendelsen af regnskabet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom indsendes til Indsamlingsnævnet og offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal erklæringen også offentliggøres her. 

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk. 

Frister for indberetning af regnskab
Regnskabet for indsamlingen skal indsendes inden seks måneder efter indsamlingens afslutning til Indsamlingsnævnet. 

Indsendelse af regnskab m.v. 
Regnskab m.v. sendes til Indsamlingsnævnet på følgende adresse:

Indsamlingsnævnet

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg

Eller

indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk

Offentliggørelse af regnskab
Indsamlingsnævnet offentliggør regnskabet på nævnets hjemmeside.

Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Såfremt der ved indsendelsen af regnskabet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom, inden 1 år efter regnskabets afgivelse, indsendes til Indsamlingsnævnet, som herefter offentliggører det på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal erklæringen også offentliggøres her. 


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk