MULTI
Du er her: ForsideIndsamlinger og regnskaberUdformning af regnskaberRegnskaber for organisationer uden anmeldelsespligt/ansøgnings-pligt

Krav til årsregnskab

 

Organisationer uden anmeldelsespligt/ansøgningspligt, skal indsende et årsregnskab og en beretning til Indsamlingsnævnet, senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskab offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Har organisationen sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet fører i den forbindelse tilsyn med, at der er ført behørigt årsregnskab, herunder at midlerne er anvendt til det angivne.

Generelle krav 
Organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, udarbejder et årsregnskab.

Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med en indsamling. I årsregnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. 

Beretning
Årsregnskaber for organisationer uden anmeldelsespligt/ansøgningspligt skal indeholde en beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, samt væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger. 

Har organisationen afholdt en hus- og/eller gadeindsamling, skal beretningen indeholde oplysninger om antallet af indsamlere og kort over anvendte ruter.

Regnskab, erklæring og beretning skal være udfærdiget på dansk.  

Hvis det indsamlede beløb overstiger 50.000 kr.  
Hvis det indsamlede beløb for det pågældende år overstiger 50.000 kr. skal årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor. 

Årsregnskabet skal vise samtlige indtægter og udgifter, herunder specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

Revisoren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet. Det skal endvidere af revisors påtegning fremgå, hvis årsregnskabet ikke indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

Såfremt der ved årsregnskabets afslutning ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal revisoren inden for et år efter regnskabets aflæggelse afgive en erklæring herom til Indsamlingsnævnet, som offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal erklæringen også offentliggøres her.

Hvis indsamlingsresultatet er på 50.000 kr. eller derunder  
Hvis indsamlingsresultatet er på 50.000 kr. eller derunder, stilles der ikke noget krav om, at den skal revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor. 

De ansvarlige for indsamlingen påser at regnskabet viser samtlige indtægter og udgifter, herunder en specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. 

Såfremt der ved regnskabets indsendelse til Indsamlingsnævnet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom efterfølgende offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal erklæringen også offentliggøres her. 

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk. 

Særligt ved hus- og/eller gadeindsamlinger 
Har organisationen afholdt en hus- og/eller gadeindsamling, udarbejdes særskilt regnskab herfor.    

I regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. 

Regnskabet skal sendes til Indsamlingsnævnet senest seks måneder efter indsamlingens afslutning.

Indberetning af årsregnskab
Årsregnskab og beretning skal inden seks måneder efter årets afslutning sendes til Indsamlingsnævnet. 

Regnskab og beretning sendes til

Indsamlingsnævnet
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

eller

indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk 

Offentliggørelse af årsregnskab
Indsamlingsnævnet offentliggør (års)regnskabet på nævnets hjemmeside.
Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet endvidere offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet offentliggør årsregnskabet på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet endvidere offentliggøres her.

Såfremt der ved indsendelsen af regnskabet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal erklæringen også offentliggøres her.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk