MULTI
Du er her: ForsideInformation...hvem kan klage?Hvordan klager man?

Hvordan klager man?

Hvordan klager man?
Klagen skal indgives skriftligt til Indsamlingsnævnet. Af hensyn til sagsbehandlingen, bedes Indsamlingsnævnets klageformular anvendt. Hvis klager har haft kontakt med indsamleren/hjælpeorganisationen, bedes eventuel korrespondance vedlagt klagen. 

Er der nogen frist for at klage?
Nej. Der er ingen frist; dog kan klager, der indgives meget lang tid efter, være sværere at fremskaffe oplysninger om, inden nævnet skal afgøre klagen. En klage bør derfor indgives så hurtigt som muligt.

Koster det noget?
Nej. Det er gratis at klage til Indsamlingsnævnet.

Hvad kan Indsamlingsnævnet gøre?
Indsamlingsnævnet kan udtale kritik over for indsamleren eller hjælpeorganisationen.

Nævnet kan samtidig med at den udtaler kritik pålægge indsamleren eller hjælpeorganisationen at foretage offentliggørelse af nævnets afgørelse eller en del af den.

Undladelse af at efterkomme Indsamlingsnævnets pålæg om offentliggørelse af kritik, kan straffes med bøde. Indsamlingsnævnet kan endvidere tilbagekalde tilladelsen ved indsamlers gentagne overtrædelser af Retningslinjerne for god indsamlingsskik. 

Afvisning af klage
Indsamlingsnævnet afviser en klage, hvis der er tale om en klage, der slet ikke kan behandles af Indsamlingsnævnet eller hvis der er tale om en klage, hvor klager ikke har nogen retlig interesse i det forhold, klagen vedrører. 

Herudover kan Indsamlingsnævnet afslutte en sag, uden at Indsamlingsnævnet forinden forelægger klagen for den indklagede, hvis en klage ikke giver Indsamlingsnævnet anledning til kritik. Dette kan f.eks. være, hvis klagen må anses for åbenbart grundløs. 

Behandling af klagen
Når Indsamlingsnævnet har modtaget en klage, sender sekretariatet en kopi af klagen til den indsamler eller den hjælpeorganisation, der er klaget over, og beder om bemærkninger til klagen.  

Klager får en kopi af indsamlers/organisationens bemærkninger, med mindre afgørende private eller offentlige interesser taler imod dette, og klager får mulighed for selv at komme med flere bemærkninger til sagen. Indsamler/organisationen får evt. mulighed for at komme med sine afsluttende bemærkninger.

Indsamlingsnævnets sekretariat forbereder sagen, og sørger for at sagen er tilstrækkeligt oplyst, sådan at nævnet kan træffe en afgørelse. I den forbindelse kan sekretariatet kræve yderligere oplysninger hos en indsamler eller en hjælpeorganisation til belysning af klagen.

Sekretariatet fastsætter rimelige frister, inden for hvilke parterne skal afgive deres svar.

Afgørelse af klagen
Når sekretariatets forberedelse af klagesagen er færdig, afholder Indsamlingsnævnet et møde om sagen, hvor klagen behandles. Indsamlingsnævnets mødedatoer fremgår af hjemmesiden. Nævnets møder er ikke offentlige. Nævnets afgørelser offentliggøres på hjemmesiden og på Retsinformation, snarest muligt efter at afgørelsen er sendt til parterne. 

Kan Indsamlingsnævnets afgørelse påklages?
Nej. Indsamlingsnævnets afgørelser er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene efter grundlovens § 63. 

Sagsbehandlingstider
Indsamlingsnævnet behandler sagerne så hurtigt som muligt. Indsamlingsnævnets sagsbehandlingstider kan ses her.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk