MULTI
Du er her: ForsideInformation...hvem kan klage?Nævnets afgørelser

Nævnets afgørelser

Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening sådan som sagen var forelagt nævnet

Indsamlingsnævnet modtog en klage over en forening, der efter klagers udsagn foretog indsamlinger i en Facebook gruppe. Klager påstod, at foreningen beholdte en del af de modtagne beløb uden at oplyse bidragsmodtagerne herom. Klager bemærkede endvidere, at foreningen ikke havde ansøgt Indsamlingsnævnet om at få tilladelse til at foretage indsamlinger.

Indsamlingsnævnet fandt, at klager ikke havde fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sine påstande. nævnet kunne derfor ikke tage stilling til, om det var korrekt, det, som klager havde oplyst om foreningens indsamlinger. Sådan som sagen var forelagt nævnet, var der ikke grundlag for at udtale kritik.

Nævnet lagde særlig vægt på, at de fremsendte skærmprint af korrespondancen mellem klager og indklagede ikke var daterede, og det var ikke muligt at se, hvor skærmprintene stammede fra, ligesom det ikke var muligt at fremsøge foreningens Facebook gruppe.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 7. februar 2018.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 17-9230-00023

 

Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening, der var ejet af et anpartsselskab

Indsamlingsnævnet modtog en klage over en forenings ejerforhold, idet klager fandt, at der var tale om en uheldig sammenblanding af en forening og erhvervsvirksomhed, idet foreningens navn og det programmel, der anvendes af foreningen, ejes af et anpartsselskab.

Klager klagede endvidere over, at foreningens indsamling til fordel for dels en klub, dels en velgørende organisation, idet opfordringen til at yde bidrag, som klager modtog via e-mail, ikke indeholdt oplysninger om at foreningen, i den del af bidraget der tilfalder den velgørende organisation, fradrager et administrationsgebyr på 17,5%

Endelig blev der klaget over, at størrelsen af gebyret var urimeligt.

Nævnet fandt ikke, at der var grundlag for at udtale kritik vedr. ejerforholdet mellem foreningen og anpartsselskabet, herunder de oplysninger der gives potentielle bidragsydere om ejerforholdet. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at oplysning om ejerforholdet fremgår af foreningens hjemmeside, hvis link i øvrigt fremgik af e-mailen som klager har modtaget, ligesom følgende fremgik af e-mailen fremsendt til klager: [forening] - en del af [selskab].

Nævnet fandt ligeledes, at der ikke var grundlag for at udtale kritik i henseende til administrationsgebyret. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det fremgår af foreningens hjemmeside, hvis link i øvrigt fremgik af e-mailen som klager modtog, at foreningen tog et administrationsgebyr på 17,5%, samt at dette gebyr fradrages i den del af de indsamlede midler, som går til velgørende formål.

Nævnet bemærkede i forhold til størrelsen af administrationsgebyret, at det efter nævnets praksis ikke er et krav, at en indsamler i tilknytning til opfordringen om at yde bidrag, oplyser hvor stor en del af de indsamlede midler, der anvendes til udgifter/administration i forbindelse med indsamlingens afholdelse. Nævnet lagde samtidig til grund ud fra foreningens oplysninger, at omkostningsprocenten pt. er mindre eller svarer til de reelle omkostninger - således er der, oplyses det, endnu ikke råd til at aflønne personalet.

Nævnet henstillede dog til, at foreningen allerede i forbindelse med den første henvendelse pr. e-mail til en potentiel bidragyder oplyser om, hvor nærmere oplysninger om indsamlingens handelsbetingelser, herunder information om administrationsprocenten, kan ses.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 7. februar 2018

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 17-9230-00022

 

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs efterladte, synlige indsamlingsmateriale overordentligt kritisabelt

Indsamlingsnævnet finder det overordentligt kritisabelt, at Frelsens Hær efterlod synligt materiale på klagers bopæl. Nævnet har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at nævnet tidligere har udtalt kritik af Frelsens Hær om tilsvarende adfærd, samt at Frelsens Hær udstyrede sine indsamlere med en flyer/folder, der åbenlyst var designet til, at den kunne hænges på et dørhåndtag udefra.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 7. februar 2018

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 17-9230-00021

 

Indsamlingsnævnet finder Foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværns håndtering af en mindre positiv henvendelse om foreningens indsamling for kritisabel

Indsamlingsnævnet finder det kritisabelt, at foreningen Tøstrup Kattehjem og Dyreværn med nedladende ord kommenterede og offentliggjorde en persons henvendelse om foreningens indsamling på foreningens Facebookside, ligesom foreningen ikke forinden i tilstrækkeligt omfang havde anonymiseret den pågældende persons kontaktoplysninger og navn. Foreningen kaldte afsenderen af henvendelsen for "komplet idiot" ligesom det trods overstregning var muligt at se, hvem den pågældende var.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 30. august 2017

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 17-9230-00020

 

Indsamlingsnævnet finder Børns Vilkårs efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Børns Vilkår i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 30. august 2017

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 17-9230-00019

 

Indsamlingsnævnet finder Folkekirkens Nødhjælps efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet fandt det beklageligt, at Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 8. februar 2017.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 16-9230-00017

 

Indsamlingsnævnet finder SOS Børnebyernes efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet fandt det beklageligt, at SOS Børnebyerne i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 8. februar 2017.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 16-9230-00016

 

Indsamlingsnævnet finder Læger uden Grænsers efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet fandt det beklageligt, at Læger uden Grænser i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 8. februar 2017.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 16-9230-00015

 

Indsamlingsnævnet finder Røde Kors' efterladte, synlige indsamlingsmateriale beklagelig

Indsamlingsnævnet fandt det beklageligt, at Røde Kors i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale på en persons bopæl, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi bopælen.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 8. februar 2017.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: 16-9230-00014

 

Indsamlingsnævnet finder i to afgørelser Red Barnets efterladte, synlige materiale i brevsprækker beklagelig

Indsamlingsnævnet fandt det beklageligt, at Red Barnet i forbindelse med sin årlige husindsamling efterlod synligt indsamlingsmateriale i to personers brevsprækker, således at dette var synligt for enhver, der passerede forbi personernes bopæle.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 26. oktober 2016.

Afgørelserne i fuld ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-9230-00012 og 16-9230-00013

 

En skoles indsamling blandt elevernes forældre var en privat indsamling

Elevernes forældre kunne betragtes som skolens bekendte, hvorfor indsamlingen var privat og derfor undtaget fra indsamlingslovens område.

Indsamlingsnævnet har modtaget en klage fra en mor til to elever på en skole. Klager fandt, at skolen havde overtrådt retningslinjerne for god indsamlingsskik på flere punkter i forbindelse med en indsamling på skolen, som rettede sig mod elevernes forældre.

Indsamlingsnævnet finder, at skoleelevers forældre har en sådan tilknytning til skolen, at de kan betragtes som skolens bekendte, jf. indsamlingslovens § 2, stk. 1, nr. 1. Indsamlingen var derfor ikke omfattet af indsamlingsloven. Nævnet kan af den grund ikke tage stilling til klagen.  

Indsamlingsloven:

"(...)

§ 2. Loven gælder ikke for følgende:

1) Private indsamlinger, hvorved forstås indsamlinger, hvor opfordringen rettes til indsamlerens bekendte eller til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet.

(...)" 

Indsamlingsnævnets afgørelse af 8. juli 2016. 

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-9230-00010  

 

Indsamling via e-mail til fordel for ApS var ikke i strid med god indsamlingsskik

Indsamlingsnævnet har modtaget en klage over en indsamler, der via e-mail fremsendt til klager, opfordrede til at yde bidrag igennem salg af stande til den lokale forårsmesse. Det fremgik af opfordringen, at hele overskuddet gik til et ApS, et forsamlingshus og en lokal idrætsforening.

Klager fandt ikke, at det kunne være lovligt at samle ind til et ApS, og at idrætsforeningens og forsamlingshusets indsamling burde have været adskilt fra en indsamling til fordel for selskabet.

Sådan som sagen forelå oplyst for nævnet, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik.

Nævnet lagde vægt på, at det ikke er i strid med retningslinjer for god indsamlingsskik at opfordre til at yde bidrag til et forud angivet formål via en e-mail.

Indsamlingsnævnet lagde derudover vægt på, at selve opfordringen ikke synes at være i strid med retningslinjer for god indsamlingsskik, samt at der gerne må opfordres til at yde bidrag til et ApS.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 10. februar 2016.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 16-9230-00009

 

Indsamlingsnævnet finder Frelsens Hærs skiltning på hoveddør beklagelig

Indsamlingsnævnet finder det beklageligt, at Frelsens Hær hængte et synligt skilt udenpå en persons hoveddør, da denne ikke var hjemme den dag, Frelsens Hær foretog husindsamling, sådan at det var synligt for enhver, der passerede forbi den pågældende persons hoveddør.

Indsamlingsnævnets afgørelse af 28. oktober 2015

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-9230-00008.

 

I orden at en husindsamler retter henvendelse ved en privat persons ejendom, når indsamler har tilladelse til at foretage husindsamling

En indsamlingsorganisation foretog en hus- og gadeindsamling i hele landet. Organisationen havde fået tilladelse fra Indsamlingsnævnet.  I forbindelse med husindsamlingen foretog organisationen indsamling hos en privat person ved dennes hus. For at komme hen til huset skulle den frivillige fra indsamlingsorganisationen passere en låge. Ved indgangen til haven var der opsat et skilt ”Pas på hundene”, ligesom der var en ringeklokke ved siden af skiltet. Indsamler var ikke trådt ind over dørtærsklen til huset.

Personen klagede over, at en frivillig fra indsamlingsorganisationen havde krænket privatlivets fred og dermed tilsidesat god indsamlingsskik, da indsamleren gik ind i klagers have, trods skiltet og ringeklokken.

Indsamlingsnævnet fandt ikke grundlag for at udtale kritik. Nævnet fandt, at formålet med skiltet var at informere personer, der henvender sig til ejendommen, om at der er hunde på ejendommen. Indsamler havde ikke krænket privatlivets fred ved at henvende sig på klagers ejendom. 

Indsamlingsnævnets afgørelse af 17. juni 2015.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-9230-00006.

 

Indsamling med baggrund i private forhold var ikke i strid med god indsamlingsskik

En person klagede til Indsamlingsnævnet over, at en indsamler havde oprettet en indsamling på www.caremaker.dk, idet klager fandt, at god indsamlingsskik var tilsidesat.

Klager fandt, at historien, som lå til grund for indsamlingen, handlede om ham, hvilket stødte ham. Han mente i øvrigt, at historien var noget opdigtet. I forbindelse med, at indsamler startede indsamlingen, rettede denne henvendelse via Facebook til klager med henblik på godkendelse af indsamlingens hensigt og oplyste klager om indsamlingen, herunder den historie, som lå til grund for indsamlingen.

Sådan som sagen forelå oplyst for Indsamlingsnævnet, fandt nævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at udtale kritik. Nævnet bemærkede, at der ikke er mulighed for egentlig bevisførelse for nævnet.    

Indsamlingsnævnets afgørelse af 17. juni 2015.

Afgørelsen i sin fulde ordlyd i Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 15-9230-00005.

Senest opdateret: 04-04-2017

Til toppen

Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk