MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamler

Generel information til indsamler

 

Hvad er en indsamling?
Indsamlingsloven definerer en indsamling således: 

” § 1, stk. 1. (…) enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål.”

Den brede definition af indsamlingsbegrebet tager således højde for, at uanset hvilke teknologiske muligheder fremtiden vil byde på i forhold til indsamlingsformer, vil indsamlingerne være omfattet af indsamlingsloven, hvis der er tale om en indsamling til et forudbestemt formål.  

Hvilke former for opfordringer til at yde bidrag er omfattet? 
Enhver form for opfordring til at yde bidrag til et forud angivet formål, er omfattet af indsamlingsloven.   

En sådan opfordring kan foreligge både mundtligt og skriftligt gennem TV, radio, internettet, i dagspressen, ved personlig eller telefonisk henvendelse m.v. Afgørende for om opfordringen er omfattet af loven er, hvad formålet med opfordringen er, dvs. om der reelt er tale om en indsamling til et forudbestemt formål.  

Uanset hvilke teknologiske muligheder fremtiden vil byde på i forhold til indsamlingsformer, vil indsamlingerne være omfattet af indsamlingsloven. Dette gælder uanset, om indsamlingen foregår i den virtuelle eller den fysiske verden.  

Som eksempel på en nyere indsamlingsform, kan nævnes at mange institutioner og organisationer på deres hjemmeside har tilknyttet et såkaldt ”donationsmodul” med angivelse af bankoplysninger og et kontonummer, hvortil bidrag kan indbetales til. Dette donationsmodul er omfattet reglerne i indsamlingsloven; dvs. at der skal søges om tilladelse til indsamlinger, der sker via donationsmoduler.  

Hvilke former for bidrag er omfattet af indsamlingsloven?
Det er ikke kun økonomiske bidrag i form af penge, der er omfattet af indsamlingsloven.  Således er for eksempel tøj, legetøj m.v. også omfattet, forudsat at der ikke er tale om brugte ting af ringe værdi. Læs nærmere om donation af ting af ringe værdi under punkt ”Loven gælder ikke for…”

Hvilket formål skal indsamlingen have? 
Der er ikke fastsat nogen begrænsninger for, hvilke formål der kan indsamles til, så længe formålet er lovligt. Indsamlingen må således ikke støtte et ulovligt formål, såsom terrorisme eller lignede.  

Hvis det formål, som der påtænkes støttet gennem indsamlingen, i sig selv kan anses for strafbart, kan der efter omstændighederne gøres et strafansvar efter straffelovens regler om medvirken (straffenlovens § 23) gældende.

I forbindelse med ansøgning om tilladelse til indsamlingen til Indsamlingsnævnet skal formålet med indsamlingen oplyses. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen foretager nævnet en selvstændig prøvelse af formålet.

Hvis Indsamlingsnævnet i den forbindelse får mistanke om, at midlerne går til et ulovligt formål, anmelder nævnet forholdet til politiet, jf. indsamlingslovens § 10, stk. 3.  

Indsamling ved salg
Et salg, hvor en del af købesummen går til et forud angivet formål, betragtes som en indsamling for så vidt angår den del af købesummen, der går til formålet.

Dette gælder dog kun, når det i umiddelbar tilknytning til salget tilkendegives overfor køberen, at en del af købesummen går til et bestemt formål.  

Det forhold, at en erhvervsdrivende eller en organisation sælger produkter og herefter vælger at donere et beløb til velgørende formål, betragtes derimod ikke som en indsamling. Dette skyldes, at sælger ikke i umiddelbar tilknytning til salget tilkendegiver overfor køber, at en del af købesummen går til velgørende formål. 

Hvem er ansvarlig for indsamlingen ved salg? 
Det afhænger af, hvem der tager initiativ til indsamlingen. 

I den situation hvor en velgørenhedsorganisation tager initiativ til en indsamling, og i den forbindelse retter henvendelse til en række virksomheder om at sælge deres varer i deres forretning, hvor overskuddet går til organisationen, vil det være velgørenhedsorganisationen, som forestår indsamlingen, og som dermed skal sikre overholdelse af reglerne i indsamlingsloven om bl.a. ansøgning om tilladelse og indsendelse af regnskab mv. Både virksomheden om organisationen skal følge god indsamlingsskik.

Hvis en forretning tager initiativ til en indsamling, hvor overskuddet af salg af nogle varer skal gå til en velgørende organisation, men hvor der ikke er indgået nogen aftale med den pågældende organisation herom, vil det derimod være virksomheden og ikke velgørenhedsorganisationen, som forestår indsamlingen, hvorfor virksomheden skal iagttage reglerne om tilladelse og indsendelse af regnskab m.v.  

Merchandise (produkter, som benyttes til markedsføring)
Mange velgørende organisationer sælger forskelligt merchandise, f.eks. T-shirts med organisationens logo, kalendere, bøger og meget andet. Ofte vil det være angivet, at man ved at købe varer i butikken støtter en god sag, men det vil ikke nødvendigvis i forbindelse med hvert enkelt salg være angivet, at en del af købesummen går til et forudbestemt formål. Disse salg foregår f.eks. via en e-shop på organisationens hjemmeside. Her vil der også være tale om indsamling, uanset at om det ved salget er specifikt tilkendegivet, at købesummen eller en del heraf går til et forud angivet formål. Der skal således også her ske ansøgning om tilladelse ved Indsamlingsnævnet.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk