MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerGadeindsamlinger

Gadeindsamlinger

Generelt om gadeindsamling
Hvad er en gadeindsamling?

Gadeindsamling er en indsamling, hvor der rettes personlig henvendelse til befolkningen på åben gade eller andre offentlige steder med opfordringer til at yde bidrag til et forud angivet formål.  

Opstilling af en indsamlingsbøsse i f.eks. et supermarked anses ikke for at være en gadeindsamling, der kræver en særlig tilladelse. Denne type indsamling skal i stedet tillades af Indsamlingsnævnet før den iværksættes. Klik her for yderligere information.

Gadeindsamlinger kan kun foretages efter særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet.  

Nærmere oplysninger om kriterierne for tilladelse til gadeindsamlinger kan findes længere nedfor i teksten under titlen ”Kriterier for tilladelse”. 

Hensyn til befolkningen
Gadeindsamling – ligesom husindsamling – kan virke påtrængende og generende for dem, som ikke ønsker at yde et bidrag. Der kan således være ubehag forbundet med at afvise en indsamler på gaden, og her kan det for nogle måske være ekstra svært, fordi ikke kun indsamleren, men også andre folk på gaden kan lægge mærke til, at man afviser vedkommende.  

Der er derfor blevet fastsat nogle nærmere kriterier for hvem der kan udføre gadeindsamlinger og i hvilket omfang.  

Hvervning af medlemmer ved personlig henvendelse 
Der gælder særlige regler for hvervning af medlemmer ved personlig henvendelse i det offentlige rum eller ved telefonisk henvendelse. Klik her for yderligere oplysninger herom.

 

Gadeindsamlinger kræver tilladelse

 

Gadeindsamlinger kan kun foretages efter særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet.  

Hvis en organisation har fået tilladelse til en husindsamling indebærer det, at organisationen på dagen også kan foretage gadeindsamling.  

Der skal indgives en ansøgning til Indsamlingsnævnet, hvis der ønskes en særskilt tilladelse til at udføre en gadeindsamling.

Gadeindsamlinger der udføres uden fornøden tilladelse, kan straffes med bøde, med mindre højre straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Kriterier for tilladelse

Hvem kan få tilladelse til gadeindsamlinger?  
Det er en betingelse at organisationen, som ønsker at foretage en gadeindsamling, er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.  

Organisationen skal således senest i forbindelse med ansøgningen til gadeindsamling indsende oplysninger om skatteministerens godkendelse samt oplyse til Indsamlingsnævnet organisationens navn og adresse, på hvilken måde organisationen fortager indsamlinger på, samt til hvilket formål med de indsamlede midler anvendes. 

Sandsynliggøre et godt indsamlingsresultat  
Det er en betingelse at organisationen kan sandsynliggøre overfor Indsamlingsnævnet, at der ved den ansøgte gadeindsamling indbringes et godt resultat.

I den forbindelse lægges der vægt på følgende:

1. Fremlægge eventuelle tidligere regnskaber eller realistiske budgetter 

Organisationen kan sandsynliggøre et godt indsamlingsresultat ved at fremlægge eventuelle tidligere regnskaber og/eller realistiske budgetter.   

Indsamlingsnævnet vil i den forbindelse lægge vægt på, at gadeindsamlingen medfører en overskudsgrad sådan, at mindst 2/3 af de indsamlede midler går til formålet med indsamlingen. De indsamlede midler må således ikke drukne i administrationsomkostninger.   

2. Tilstrækkeligt antal indsamlere

Det skal dokumenteres eller sandsynliggøres, at organisationen kan mønstre et tilstrækkeligt antal indsamlere svarende til det indsamlingsområde gadeindsamlingen ønskes foretaget i.  

Der lægges endvidere vægt på, om der er en hensigtsmæssig geografisk spredning blandt de frivillige indsamlere.  

Have folkelig forankring  
Gadeindsamlinger er forbeholdt organisationer af en vis størrelse og kapacitet, og som har en høj kendskabsgrad hos den danske befolkning. Disse elementer er blevet sammenskrevet i et krav om folkelig forankring. 

Følgende faktorer indgår i vurderingen af om der er den fornødne folkelige forankring for en organisation:

 I. Organisationens indtægter
Organisationens indtægter i form af medlemsbidrag og kontingenter, frivillige bidrag, indsamlede midler, testamentariske bidrag, firmabidrag, overskud ved salg og arrangementer samt værdien af frivillige arbejdskraft.

II. Organisationens frivillige
Det kan både være antallet af aktive medlemmer, antal frivillige involveret i oplysningsaktiviteter, indsamlinger, projektgennemførelse og fortalervirksomhed. Ved fortalervirksomhed forstås målrettede indsatser, der gennem påvirkning af beslutningstagere og borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, søger at forme og påvirke politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt antal mennesker.

III. Organisationens kontaktflader
Med organisationens kontaktflader menes kontakter i form af samarbejdsaftaler eller netværk i det danske samfund.

IV. Organisationens informations- og oplysningsvirksomhed
Dette er en vurdering af organisationens bestræbelser på at øge kendskabet hos den danske befolkning til organisationens indsatsområder.  

Der skal være en særlig anledning
Indsamlingsnævnet kan kun give tilladelse til gadeindsamling i ganske særlige tilfælde.

Det kan eksempelvis være på organisationers særlige veletablerede mærkedage eller ved et bestemt formål eller særlige begivenheder, hvor det må forventes, at der er markant tilslutning fra befolkningen, som f.eks. efter naturkatastrofer.   

Det samlede indsamlingstryk i Danmark
Ved vurderingen af ansøgningerne lægges der vægt på det samlede indsamlingstryk i Danmark, herunder antallet af tilladte husindsamlinger, men også den ”belastning” af gaderummet, som medlemshvervninger på gaden kan udgøre.

 

Tilladelsens indhold

Antal gadeindsamlinger per tilladelse
Tilladelsen gælder kun for den ene særlige dag, der er givet tilladelse til.

Såfremt der ønskes afholdt endnu en gadeindsamling på en anden dag, skal det indgives ny ansøgning herom.

Tilladelsens varighed
Tilladelsen til gadeindsamling gælder kun for den dag, der har været ansøgt om.

Indsamlingsbøsser
Retningslinjer (vilkår) for indsamlingsbøssers indretning m.v., jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., § 6.

1. Ved indsamlinger der foretages ved hjælp af indsamlingsbøsser, skal indsamlingsbøsserne være fremstillet af metal, formstøbt materiale eller lignende på en sådan måde, at de er plomberede, og i øvrigt indrettet på en sådan måde, at pengene ikke kan udrystes.

2. Ved opstilling af indsamlingsbøsser skal indsamlingsbøsser anbringes sådan, at de er faststående. Indsamlingsbøsserne skal samtidig anbringes så de ikke er til gene for de forbipasserende eller de erhvervsdrivende. Der må ikke rettes personlig henvendelse til forbipasserende, eller udleveres løbesedler og andet materiale i forbindelse med indsamling ved opstilling af indsamlingsbøsser.

3. Indsamlingsbøsser skal tømmes af mindst to personer i forening.

4. Indsamlingsnævnet kan fastsætte yderligere vilkår for indsamlinger ved hjælp af indsamlingsbøsser. 
 

Særlige regler for afholdelsen af gadeindsamlinger

 

 I.   Indsamlingen skal slutte seneste kl. 18. 

II.   Børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun anvendes til husindsamling, hvis de følges to og to og

III.   Husindsamling må kun finde sted én gang hos hver husstand.

Indsamlingen skal varetages i henhold til god indsamlingsskik. For yderligere oplysninger om retningslinjerne til god indsamlingsskik klik her.

 

Ansøgning om tilladelse til gadeindsamling 

En ansøgning om tilladelse til gadeindsamling, skal indgives til Indsamlingsnævnet.

Af hensyn til sagsbehandlingen bedes Indsamlingsnævnets ansøgningsskema anvendes.

Ansøgningen, skal indeholde følgende oplysninger:  

1) Dokumentation for, at organisationen er omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1. (organisationer uden anmeldelsespligt) 

2) Oplysninger, der sandsynliggør, at der ved indsamlingen kan indbringes et godt indsamlingsresultat, herunder regnskaber for eventuelt tidligere afholdte indsamlinger, et budget for indsamlingen, herunder forventningerne til overskudsgraden, samt det forventede antal af indsamlere og den forventede geografiske spredning af indsamlere.

 3) Oplysninger om organisationens folkelige forankring, herunder dokumentation for organisationens indtægter, herunder medlemsbidrag og kontingenter og andre bidrag, organisationens antal af frivillige, organisationens kontaktflader i form af eventuelle samarbejdsaftaler eller netværk og organisationens informations- og oplysningsvirksomhed. 

Gebyr
Organisationer m.v. skal i forbindelse med indgivelse af ansøgning om en tilladelse til gadeindsamling betale et gebyr. For yderligere oplysninger om gebyr, klik her: Gebyr. Hvis gebyret ikke betales rettidigt, afvises ansøgningen.

Klagevejledning
Indsamlingsnævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.  

 

Sanktioner ved manglende overholdelse af loven

 Overtrædelse af indsamlingslovens regler for gadeindsamling kan straffes med bøde, med mindre højre straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.  

Organisationer, selskaber m.v. (juridiske personer) kan blive pålagt strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk