MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerHusindsamlinger

Husindsamlinger

Generelt om husindsamling 

Hvad er en husindsamling? 
En husindsamling defineres ved, at personer opsøges personligt på deres private bopæl eller ved opringning pr. telefon med opfordring til at yde bidrag til et formål. Også telefoniske henvendelser til personer, som ikke befinder sig på deres bopæl, er omfattet af definitionen. 

Tilladelse til en husindsamling indebærer, at ansøgeren på dagen også kan foretage gadeindsamling. Læs mere om gadeindsamling her.

Husindsamlinger må kun foretages efter særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet. Nærmere oplysninger om kriterierne for tilladelse til husindsamlinger, findes længere nede i teksten under titlen ” Kriterier for tilladelse”.  

Tilladelse vil kunne meddeles til enten  

a)      én årlig landsdækkende husindsamling, 

b)       til én husindsamling i et nærmere afgrænset geografisk område 

c)        eller til foretagelse af en enkeltstående husindsamling ved indtrædelsen af en særlig begivenhed.  

Husindsamling i et geografisk afgrænset område (regional husindsamling)
Ud over landsdækkende husindsamlinger er det muligt at søge om tilladelse til at udføre husindsamling på et geografisk afgrænset område (regional husindsamling).  

Ud over landsdækkende husindsamlinger er det muligt at ansøge om tilladelse til at udføre husindsamling på et geografisk afgrænset område (regional husindsamling).  

Der gælder de samme kriterier for tilladelse til regional husindsamling som til landsdækkende husindsamling. Kriteriet om et godt indsamlingsresultat vil dog blive bedømt i nedjusteret skala, forstået på den måde, at der skal være tale om et indsamlingsresultat, der afspejler, at indsamlingen alene skal foregå i et bestemt område af landet. 

Kriterierne for tilladelse til husindsamlinger nedenfor, se ”Kriterier for tilladelse”. 

Hvornår er en husindsamling regional?
Indsamlingsnævnet vurderer, om en indsamling kan kategoriseres som regional. Ved vurderingen heraf indgår, om de regionale indsamlinger foretages i forskellige områder af landet og det samlede indsamlingstryk generelt, herunder hvor mange landsdækkende husindsamlinger der er meddelt tilladelse til.

Enkelttilladelser til husindsamlinger ved særlige begivenheder

I ganske særlige tilfælde kan Indsamlingsnævnet undtagelsesvist meddele tilladelse til en enkeltstående husindsamling ved særlige begivenheder, eksempelvis ved naturkatastrofer.     

Organisationen som ansøger om husindsamling til en særlig begivenhed, skal fortsat opfylde kriterierne som til en almindelig husindsamling. Nærmere oplysninger om kriterierne for tilladelse til husindsamlinger kan ses under” Kriterier for tilladelse”. 

Enkelttilladelser til husindsamlinger ved særlige begivenheder
I ganske særlige tilfælde kan Indsamlingsnævnet undtagelsesvist meddele tilladelse til en enkeltstående husindsamling i forbindelse med særlige begivenheder, eksempelvis naturkatastrofer.

Hensyn til befolkningen 
Husindsamlinger kan undertiden opleves som en anmassende indsamlingsform, og at der er et væsentligt hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred. Herudover må det antages, at nogle borgere kan føle sig særlig presset til at give bidrag på grund af ubehaget ved at skulle afvise en indsamler. 

Derfor tilstræbes det at indsamlinger, som indebærer, at befolkningen opsøges, især på deres private bopæl, alene kan forekomme i et vist nærmere afgrænset omfang.  

Koordinering af tidspunkt for afholdelse af husindsamlinger 
Indsamlingsnævnet påser koordineringen af tidspunkterne for afholdelsen af de tilladte husindsamlinger.

Hvis organisationer går sammen om én tilladelse til husindsamling
En eller flere organisationer kan gå sammen om en fælles husindsamlingsdag.  

Hver organisation skal opfylde de generelle kriterier for tilladelse til husindsamling.  

Det forventes dog, at når to eller flere organisationer går sammen om en indsamling, at der på forhånd er aftalt en fordelingsnøgle af de indsamlede midler. 

Organisationerne skal herudover hver især oplyse, hvad deres andel af de indsamlede midler vil blive anvendt til. 

 

Husindsamlinger kræver tilladelse 

Husindsamlinger kan kun fortages efter særlig tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

En ansøgning om en treårig tilladelse til foretagelse af én årlig landsdækkende eller geografisk afgrænset husindsamling eller en ansøgning om én enkeltstående husindsamling indgives til Indsamlingsnævnet. Ansøgningen kan indgives ved anvendelse af nævnets ansøgningsblanket.

Af hensyn til sagsbehandlingen bedes Indsamlingsnævnets anmeldelsesblanket anvendes.

Hvis en organisation får tilladelse til husindsamling, er det tilladt på indsamlingsdagen også at foretage gadeindsamling.  

Husindsamlinger der udføres uden fornøden tilladelse, kan straffes med bøde, med mindre højre straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Kriterier for tilladelse

Hvem kan få tilladelse til husindsamlinger?
Det er en betingelse at organisationen, som ønsker at foretage en husindsamling, er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.  

Organisationen skal således senest i forbindelse med ansøgningen til husindsamling indsende oplysninger om skatteministerens godkendelse samt oplyse til Indsamlingsnævnet organisationens navn og adresse, på hvilken måde organisationen fortager indsamlinger på, samt til hvilket formål med de indsamlede midler anvendes. 

Sandsynliggøre et godt indsamlingsresultat
Det er en betingelse at organisationen kan sandsynliggøre overfor Indsamlingsnævnet, at der ved den ansøgte husindsamling indbringes et godt resultat.

I den forbindelse lægges der vægt på følgende:

1. Fremlægge eventuelle tidligere regnskaber eller realistiske budgetter  

Organisationen kan sandsynliggøre et godt indsamlingsresultat ved at fremlægge eventuelle tidligere regnskaber og/eller realistiske budgetter.   

Indsamlingsnævnet vil i den forbindelse lægge vægt på, at husindsamlingen medfører en overskudsgrad sådan, at mindst 2/3 af de indsamlede midler går til formålet med indsamlingen. De indsamlede midler må således ikke drukne i administrations-omkostninger.   

2. Tilstrækkeligt antal indsamlere

Det skal dokumenteres eller sandsynliggøres, at organisationen kan mønstre et tilstrækkeligt antal indsamlere svarende til det indsamlingsområde husindsamlingen ønskes foretaget i.  

De store indsamlingsorganisationer, som i dag har tilladelse til at foretage landsdækkende husindsamlinger har oprettet et fælles internetbaseret rutesystem, som operer med 28.000 ruter i alt i Danmark. Hvis der er tale en om landsdækkende indsamling, bør indsamlingen dække mindst 7.000 ruter. Da en frivillig som udgangspunkt, kun tager en enkel rute, betyder dette, at organisationen skal dokumentere eller sandsynliggøre, at organisationen kan mønstre 7.000 frivillige indsamlere til en landsdækkende husindsamling.  

Der lægges endvidere vægt på, om der er en hensigtsmæssig geografisk spredning blandt de frivillige indsamlere.  

Have folkelig forankring 
Husindsamlinger er forbeholdt organisationer af en vis størrelse og kapacitet, og som har en høj kendskabsgrad hos den danske befolkning. Disse elementer er blevet sammenskrevet i et krav om folkelig forankring. 

Følgende faktorer indgår i vurderingen af om der er den fornødne folkelige forankring for en organisation:

 I. Organisationens indtægter
Organisationens indtægter i form af medlemsbidrag og kontingenter, frivillige bidrag, indsamlede midler, testamentariske bidrag, firmabidrag, overskud ved salg og arrangementer samt værdien af frivillige arbejdskraft.

II. Organisationens frivillige
Det kan både være antallet af aktive medlemmer, antal frivillige involveret i oplysningsaktiviteter, indsamlinger, projektgennemførelse og fortalervirksomhed. Ved fortalervirksomhed forstås målrettede indsatser, der gennem påvirkning af beslutningstagere og borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, søger at forme og påvirke politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt antal mennesker.

III. Organisationens kontaktflader
Med organisationens kontaktflader menes kontakter i form af samarbejdsaftaler eller netværk i det danske samfund.

IV. Organisationens informations- og oplysningsvirksomhed
Dette er en vurdering af organisationens bestræbelser på at øge kendskabet hos den danske befolkning til organisationens indsatsområder. 

 

Tilladelsens indhold 

 

Antal husindsamlinger per tilladelse
En tilladelse til husindsamling giver organisationen adgang til at foretage én årlig hus- og gadeindsamling.  

Tilladelsens varighed
Tilladelsen gælder for tre år.  

Hvis organisationen ønsker at fortsætte med at udføre husindsamlinger efter udløbet af tilladelsen, skal der indgives en ny ansøgning om husindsamling. Denne ansøgning vil blive vurderet på lige fod med de organisationer, som har indgivet en ansøgning om husindsamling for den samme nye tidsperiode.

Indsamlingsbøsser
Retningslinjer (vilkår) for indsamlingsbøssers indretning m.v., jf. bekendtgørelse om indsamling m.v., § 6.

1. Ved indsamlinger der foretages ved hjælp af indsamlingsbøsser, skal indsamlingsbøsserne være fremstillet af metal, formstøbt materiale eller lignende på en sådan måde, at de er plomberede, og i øvrigt indrettet på en sådan måde, at pengene ikke kan udrystes.

2. Ved opstilling af indsamlingsbøsser skal indsamlingsbøsser anbringes sådan, at de er faststående. Indsamlingsbøsserne skal samtidig anbringes så de ikke er til gene for de forbipasserende eller de erhvervsdrivende. Der må ikke rettes personlig henvendelse til forbipasserende, eller udleveres løbesedler og andet materiale i forbindelse med indsamling ved opstilling af indsamlingsbøsser.

3. Indsamlingsbøsser skal tømmes af mindst to personer i forening.

4. Indsamlingsnævnet kan fastsætte yderligere vilkår for indsamlinger ved hjælp af indsamlingsbøsser.

 

Særlige regler for afholdelsen af husindsamlinger 

 

 I.   Indsamlingen skal slutte seneste kl. 18 

II.   Børn under 11 år må ikke anvendes som indsamlere, og børn mellem 11 og 18 år må kun anvendes til husindsamling, hvis de følges to og to og

III.   Husindsamling må kun finde sted én gang hos hver husstand.

Indsamlingen skal varetages i henhold til god indsamlingsskik. For yderligere oplysninger om retningslinjerne til god indsamlingsskik klik her.

 

Ansøgning om tilladelse til husindsamling     

En ansøgning om tilladelse til foretagelse af årlig landsdækkende eller regional husindsamling, skal indgives til Indsamlingsnævnet.

Af hensyn til sagsbehandlingen bedes Indsamlingsnævnets ansøgningsskema anvendt.

Ansøgningen, skal indeholde følgende oplysninger:  

1) Dokumentation for, at organisationen er omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1. (organisationer uden anmeldelsespligt) 

2) Oplysninger, der sandsynliggør, at der ved indsamlingen kan indbringes et godt indsamlingsresultat, herunder regnskaber for eventuelt tidligere afholdte indsamlinger, et budget for indsamlingen, herunder forventningerne til overskudsgraden, samt det forventede antal af indsamlere og den forventede geografiske spredning af indsamlere.

 3) Oplysninger om organisationens folkelige forankring, herunder dokumentation for organisationens indtægter, herunder medlemsbidrag og kontingenter og andre bidrag, organisationens antal af frivillige, organisationens kontaktflader i form af eventuelle samarbejdsaftaler eller netværk og organisationens informations- og oplysningsvirksomhed.

Gebyr
Organisationer m.v. skal i forbindelse med indgivelse af ansøgning om en tilladelse til landsdækkende eller regional husindsamling betale et gebyr. For yderligere oplysninger om gebyr, klik her: Gebyr. Hvis gebyret ikke indbetales rettidigt, afvises ansøgningen.

Klagevejledning
Indsamlingsnævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Sanktioner ved manglende overholdelse af loven

Overtrædelse af indsamlingslovens regler for husindsamling kan straffes med bøde, med mindre højre straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.  

Organisationer, selskaber m.v. (juridiske personer) kan blive pålagt strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. 

 

Inddragelse af tilladelse til husindsamling 

Indsamlingsnævnet kan i visse tilfælde inddrage en tilladelse til husindsamling inden for den treårige periode. Dette kan f.eks. ske, hvis den årlige afrapportering til Indsamlingsnævnet viser, at indsamlingen ikke viser tilfredsstillende resultater. Den årlige afrapportering kan være utilfredsstillende, hvis f.eks. det opnåede indsamlingsresultat er væsentligt lavere end det forventede resultat, som blev oplyst i forbindelse med ansøgningen. Hvis nævnet overvejer at inddrage en meddelt tilladelse, vil indsamleren få mulighed for at komme med sine bemærkninger, inden nævnet træffer afgørelse.

 

 


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk