MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerOm indsamlinger der kræver en tilladelse

Om indsamlinger der kræver en tilladelse

Hvem må indsamle?

En indsamling må foretages af en juridisk person (dvs. offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer og foreningen m.v.) eller af mindst tre privatpersoner, som tilsammen danner en komité. De tre hovedansvarlige for komitéen skal angives på ansøgningsblanketten

Der skal angives mindst en myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne.

For alle indsamlere gælder, at mindst en af indsamlingens ansvarlige personer skal være myndig.

Hvornår skal der søges om tilladelse til en indsamling?

Senest to uger inden indsamlingens start, skal der indsendes en ansøgning om tilladelse til Indsamlingsnævnet. Der skal samtidig betales et gebyr (se nedenfor under "Hvad koster det?"). 

Fra den 1. marts 2020 gælder der særlige bestemmelser for ansøgningspligt for organisationer, som er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver. Herunder muligheden for at opnå en indsamlingstilladelse, som varer op til tre år. Nærmere om organisationers ansøgningspligt, klik her

Hvem skal ansøge om tilladelse til indsamlingen?

Den der arrangerer indsamlingen, skal iagttage ansøgningspligten.

Ved ansøgning om tilladelse skal indsamlingsnævnets ansøgningsblanket anvendes.

Blanket til brug for ansøgning om tilladelse til en indsamling kan findes her.

Af hensyn til sagsbehandlingen bedes Indsamlingsnævnets anmeldelsesblanket/ansøgningsblanket anvendt. Blanket til brug for anmeldelse/ansøgning om tilladelse til en indsamling kan findes her

Ansøgningen skal indeholde oplysning om,

1) hvem der forestår indsamlingen, herunder oplysninger om de pågældendes navn, adresse og person- eller CVR-numre, hvis et sådant haves,

2) i hvilket tidsrum indsamlingen foretages,

3) i hvilket område indsamlingen skal foregå,

4) på hvilken måde indsamlingen foretages, herunder oplysning om eventuelle mobile betalingsløsninger,

5) til hvilket formål midlerne skal anvendes, og

6) hvilken konto der er oprettet til indsamlingen. 

Yderligere vejledning kan findes under menuen "Blanketter og gebyr". 

Ansøgningen sendes til Indsamlingsnævnet på følgende adresse:

Indsamlingsnævnet

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg 

Eller

indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk

Hvad koster det?

I forbindelse med indsamlinger, som er omfattet af indsamlingsloven, skal der betales et gebyr. 

Det gebyr som skal betales ved indgivelse af ansøgning er forskelligt alt afhængig af, hvilken type indsamling som påtænkes iværksat.

Se oplysninger om gebyrtakster og vejledning til betaling her.

Hvor skal de indsamlede midler anbringes?

De indsamlede penge skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet til det særlige formål. Kontoen må således ikke anvendes til andet end placering af de indsamlede midler.

For så vidt angår organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. indsamlingslovens § 4, gælder der alene krav om, at pengene indsættes på en konto, hvor de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen.

Pengene kan dog også anbringes i obligationer, hvori myndiges båndlagte arv kan anbringes.

Hvor længe må en indsamling vare?

En indsamling efter indsamlingslovens § 3 må højest vare et år.

Såfremt en indsamler ønsker at ”videreføre” en indsamling efter udløbet af indsamlingsperioden, kan en indsamler senest 14 dage før slutdatoen for indsamlingen indsende en ny ansøgning om indsamling. Der skal samtidig betales et gebyr i forbindelse med den nye ansøgning. Regnskab for den oprindelige indsamling skal samtidig fortsat indsendes inden seks måneder efter indsamlingsperiodes udløb.

Hvad hvis indsamlingen ikke bliver til noget alligevel eller der ikke modtages nogen donationer?

Hvis indsamlingen ikke har modtaget nogen donationer/nogen penge, eller den ikke bliver til noget, skal der indsendes en udskrift fra den konto, der blev oprettet til indsamlingen, til Indsamlingsnævnet, som dokumentation. Bemærk at gebyret i disse tilfælde ikke returneres.

Når indsamlingen er afsluttet

Regnskabsaflæggelse 

Når indsamlingen er afsluttet, skal den ansvarlige for indsamlingen indsende et udførligt regnskab over indsamlingen til Indsamlingsnævnet.

Regnskabet offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet fører i den forbindelse tilsyn med, at der er ført behørigt regnskab, herunder at midlerne er anvendt til det angivne formål.

Yderligere oplysninger om, hvordan regnskabet skal udformes kan ses her.

Skattemæssige forhold 

Når man afholder en indsamling skal man være opmærksom på, hvorvidt der skal betales skat af de indsamlede bidrag. SKATs vejledning om indsamlede gaver findes her. For yderligere information henvises der i øvrigt til SKAT.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk