MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerOrganisationernes ansøgningspligt

Organisationernes ansøgningspligt

Visse organisationer, som er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, har mulighed for at søge om tilladelse for en periode på op til 3 år. Der skal således ikke søges om tilladelse til hver enkelt indsamling, der iværksættes inden for den treårige periode, som nævnet har meddelt tilladelse til.

Betingelser  

Det er en forudsætning for at kunne få Indsamlingsnævnets tilladelse til at kunne foretage indsamlinger i en periode på op til 3 år, at der foreligger fornøden sikkerhed for, at indsamlingsformålet er lovligt. Indsamlingsnævnet foretager i denne forbindelse en selvstændig prøvelse af de oplyste formål.

Ansøgning om indsamlingstilladelse

I forbindelse med ansøgning om indsamlingstilladelsen skal organisationerne indsende oplysninger om:

1) navn og adresse på organisationen, herunder hvem der kan tegne organisationen,

2) oplysninger om, på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger,

3) oplysninger om, til hvilke formål de indsamlede midler anvendes,

4) organisationens vedtægter og

5) organisationens seneste årsregnskab.

Derudover skal organisationen indsende dokumentation på, at organisationen har eksisteret i mindst 3 år. Dokumentationen kan eksempelvis være i form af vedtægter eller andre stiftelsdokumenter.

Til brug for ansøgningen skal Indsamlingsnævnets blanket anvendes.

Blanket til brug for orienteringen klik her.

Organisationens tilladelse vil herefter fremgå af Indsamlingsnævnets liste over godkendte indsamlinger.

Organisationerne skal hurtigst muligt indsende de nye oplysninger til Indsamlingsnævnet, hvis der sker ændringer i forhold til den meddelte tilladelse.

Hvilke organisationer kan få den treårige tilladelse?

Organisationer, som er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som gavegiveren kan fradrage ved indkomstopgørelsen, og som minimum har eksisteret i tre år, kan benytte sig af den treårige tilladelsesordning.

Det drejer sig om de organisationer, som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, § 8 H eller § 12, stk. 3.

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A (gaver til velgørende organisationer, foreninger m.v.)
Hvis en almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner, m.v. bliver godkendt af skatteministeren efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, er de pågældende foreninger m.v. berettigede til at modtage gaver med fradragsret for giveren. ( I 2014 er der mulighed for fradrag for op til kr. 14.800.) 

For nærmere oplysninger om betingelserne for at blive godkendt efter ligningslovens § 8 A, læs her.

Skattecenter Bornholm påser, om godkendelsesbetingelserne er opfyldt. Liste over godkendte organisationer m.v. kan ses her.  

Godkendelse efter ligningslovens § 8 H (forskningsgaver)
Efter ligningslovens § 8 H kan skatteministeren godkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning, til at være berettiget til at modtage gaver, som giveren kan fradrage ved indkomstopgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

For nærmere oplysninger om betingelserne for at blive godkendt efter § 8 H, læs her.

Godkendelse i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3 (fradragsret for løbende ydelser)
Skatteministerens godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3 giver gavegiver fradragsret for løbende ydelser, mod at gavegiver binder sig for en længere årrække. Det såkaldte gavebrev. Det Det drejer sig om løbende ydelser, som den forpligtede skal have påtaget sig at udrede uden at modtage vederlag herfor.

Hvis en forening opfylder betingelserne for at få en § 8 A godkendelse, kan der tillige søges om en godkendelse i henhold til Ligningslovens § 12, stk. 3. 

For nærmere oplysninger om betingelserne for at blive godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, læs her.  

Hvad koster den treårige tilladelse?
Ved ansøgning om den treårige tilladelse skal der indbetales et gebyr på 10.200 kr. (2020 takst).

Yderligere oplysninger om, hvordan betalingen gennemføres klik her.

Såfremt du allerede har en godkendelse efter indsamlingslovens § 4, og i denne forbindelse har indbetalt gebyr for 2020 kan du læse mere om overgangsordningen her.

Indsendelse af årsregnskab og beretning
Organisationer som har en tilladelse efter indsamlingslovens § 4, stk. 1, skal indsende et årsregnskab og en beretning til Indsamlingsnævnet, senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning. For yderligere oplysning om, hvilke krav der gælder for årsregnskabet klik her.  

Bortfald af SKAT’s  godkendelse  

En organisation, der har fået en tilladelse efter indsamlingslovens § 4, stk. 1, skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis skatteministerens godkendelse bortfalder, eller hvis forholdene, der er oplyst i forbindelse med ansøgningen ændres.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk