MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerRetningslinjer for tilladelse til hus-og/eller gadeindsamlinger

Retningslinjer for indgivelse af ansøgning om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger

1. Generelt

Man skal som indsamler have en tilladelse til at foretage en hus- eller gadeindsamling, jf. indsamlingslovens § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2.
Det er Indsamlingsnævnet, der meddeler tilladelsen.
En tilladelse til husindsamling* gives for en periode på tre år (tre kalenderår), sådan at indsamler har tilladelse til at foretage en årlig indsamling tre år i træk.
Derudover kan der kan gives tilladelse til en enkeltstående hus- eller gadeindsamling i særlige tilfælde, sådan at indsamler får tilladelse til at foretage én indsamling på en bestemt dag.
En tilladelse kan enten være landsdækkende eller geografisk afgrænset.
Tilladelsen er således forskellig, alt efter om der er tale om en 3-årig tilladelse til at afholde en husindsamling eller en tilladelse til at afholde en enkeltstående hus- eller gadeindsamling:

Oversigt i tabelform

Den årlige ansøgningsrunde

Èn gang om året tager nævnet stilling til ansøgninger om de 3-årige tilladelser til husindsamlinger. Nævnet tager samtidig også her stilling til ansøgninger om enkeltstående tilladelser, der indgives ved ansøgningsrunden.

Resten af året

Her tager nævnet løbende stilling til de ansøgninger om tilladelse til enkeltstående indsamlinger (hus- eller gadeindsamlinger), som af den ene eller anden grund indgives uden for den årlige ansøgningsrunde; f.eks. til en indsamling i forbindelse med indtræden af en særlig pludselig opstået begivenhed.

Fordeling af indsamlingsdagene

Når nævnet har givet tilladelse i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde, er det op til indsamlingsorganisationerne at fordele indsamlingsdagene mellem sig; dvs. at de indbyrdes aftaler, hvilken organisation, der skal foretage hus- eller gadeindsamling på hvilken dag. Der må ikke være to landsdækkende hus- eller gadeindsamlinger på samme dag. Derimod vil der godt kunne være flere geografisk afgrænsede indsamlinger på samme dag, hvis de dækker forskellige områder.
Hvis organisationerne ikke kan blive enige om fordelingen, afgør Indsamlingsnævnet fordelingen af indsamlingsdagene, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 13. Læs mere om fordelingen af dagene under punkt 9.

Overholde indsamlingsreglerne

Indsamler skal i forbindelse med en hus- eller gadeindsamling overholde ind-samlingsreglerne, herunder retningslinjerne for god indsamlingsskik og retningslinjerne for indsamlingsbøssers indretning.

2. Ansøgning

Ansøgning om tilladelse indgives skriftligt til nævnet.
Indsamlingsnævnets ansøgningsformular findes på hjemmesiden. (På formularen fremgår også hvilken dokumentation, der skal medsendes.)
Gebyr skal indbetales samtidig med ansøgningen.

3. Frister

3.1. De 3-årige tilladelser

Ansøgning om en 3-årig tilladelse til husindsamling skal indgives inden for den årlige frist, jf. nedenfor.
Hvis organisationen har en 3-årig tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at foretage en husindsamling, skal organisationen ikke igen sende en ansøgning for disse tre år, medmindre organisationen ønsker en anden tilladelse – f.eks. en indsamling i et afgrænset geografisk område.
Frist for indgivelse af ansøgning:
- Ansøgninger modtages fra den 1. juni til den 1. september to år forud for det år, hvor indsamlingen ønskes afholdt, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr indbetalt senest den 1. september
- Fx Indsamlinger, der ønskes afholdt i 2018
Ansøgninger for 2018 modtages fra den 1. juni 2016 til den 1. september 2016, sådan at en ansøgning skal være indsendt og gebyr indbetalt senest den 1. september 2016.

3.2 De enkeltstående tilladelser

Ansøgning om en enkeltstående tilladelse kan både indgives i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde for de 3-årige tilladelser, jf. ovenfor, og på ethvert andet tidspunkt af året.
(Nævnet opfordrer indsamlingsorganisationerne til - så vidt det er muligt - at indgive deres ansøgninger i forbindelse med den årlige ansøgningsrunde, sådan at de også har mulighed for at deltage i det årlige fordelingsmøde mellem organisationerne, jf. under punkt 9.)

4. Gebyr

Der skal betales et gebyr senest samtidig med, at ansøgningen indgives, jf. indsamlingslovens § 14, stk. 1.
Taksterne fremgår af Indsamlingsnævnets hjemmeside. Beløbene reguleres årligt.
Beløbet tilbagebetales, hvis ansøgningen ikke imødekommes.

5. Straks-afvisning/afslag

En ansøgning afvises
- hvis der ikke er indbetalt gebyr, jf. forretningsorden for Indsamlingsnævnet § 9, stk. 2, eller
- hvis ansøgningen ikke opfylder formkrav fastsat i indsamlingsbekendtgørelsen, jf. forretningsordenens § 8, stk. 2.
Der meddeles afslag på ansøgninger om tilladelse til hus- eller gadeindsamling, der åbenbart ikke kan imødekommes, jf. forretningsordnens § 8, stk. 2.

6. Behandling af ansøgningen

Når Indsamlingsnævnet har modtaget ansøgningen, forbereder sekretariatet ansøgningen, og sørger for at sagen er tilstrækkeligt belyst, sådan at nævnet kan træffe en afgørelse. I den forbindelse kan sekretariatet kræve yderligere oplysninger hos en indsamlingsorganisation til belysning af ansøgningen.

7. Afgørelse om tilladelse

Når sekretariatets forberedelse af ansøgningssagen er færdig, behandles disse/denne på et møde i Indsamlingsnævnet. Nævnets møder er ikke offentlige.
Indsamlingsnævnets mødedatoer fremgår af hjemmesiden.

8. Hvornår får indsamlingsorganisationen besked?

Ansøger får skriftlig besked senest to uger efter, at nævnet har behandlet ansøgningen på et nævnsmøde.

9. Indsamlingsdagene

- Hvem bestemmer dagene?

De organisationer, der får tilladelse fra Indsamlingsnævnet til at afholde en hus- eller gadeindsamling, fastlægger som udgangspunkt selv fordelingen af indsamlingsdagene.
I den forbindelse vil indsamler sammen med tilladelsen fra Indsamlingsnævnet få oplyst en dato for et møde (p.t. hos ISOBRO – Indsamlingsorganisationernes Branceorganisation) til fordeling af indsamlingsdagene. Organisationen vil samtidig blive bedt om at meddele ISOBRO sit ønske til indsamlingsdag inden mødet, sådan at ISOBRO kan forberede mødet.
Mødet afholdes kort tid efter, at Indsamlingsnævnet har givet indsamlingstilladelsen; typisk afholdes mødet i november måned i det år, hvor ansøgningen er indgivet. De organisationer, der har fået tilladelse, vil få oplyst mødedatoen ligesom mødedatoen vil fremgå på Indsamlingsnævnets hjemmeside.
Alle organisationer, der får tilladelse til at afholde en hus- eller gadeindsamling, vil kunne deltage i mødet, uanset om de er medlemmer af ISOBRO eller ikke.
De organisationer, der har fået en 3-årig tilladelse, vil ligeledes få mulighed for hvert år at deltage i det årlige fordelingsmøde.
Hvis organisationerne ikke kan blive enige om fordelingen, afgør Indsamlingsnævnet fordelingen. Dette sker efter anmodning til Indsamlingsnævnet.
Anmodning om Indsamlingsnævnets afgørelse om fordeling skal indgives inden for en frist, der fastsættes af Indsamlingsnævnet senest samtidig med meddelelsen af tilladelsen. Der vil som udgangspunkt blive fastsat en frist på to uger efter fordelingsmødet. Anmodningen kan indgives af de enkelte organisationer eller samlet (f.eks. af ISOBRO).

- Særligt for enkeltstående indsamlinger

Organisationer der indgiver ansøgning om tilladelse til en enkelt hus- eller gadeindsamling uden for den årlige ansøgningsrunde har ikke mulighed for at deltage i det årlige fordelingsmøde.
Nævnet vil derfor i disse tilfælde som udgangspunkt i forlængelse af en meddelt tilladelse tage stilling til den ansøgte indsamlingsdag; f.eks. i særlige hastende tilfælde og hvor der kun er få ansøgninger til behandling hos nævnet. Ved vurderingen af, om den ansøgte dag kan imødekommes, vil nævnet bl.a. se på det samlede indsamlingstryk, herunder både på regionalt plan og på landsplan sammenholdt med den ”belastning af gaderummet” som der i øvrigt vurderes at være i relation til indsamlingsdagen i indsamlingsområdet.
Hvis der er mange ansøgninger med f.eks. ønske om at foretage en enkeltstående indsamling til forskellige formål på den samme dag, kan Indsamlingsnævnet anmode organisationerne om at deltage i et ekstraordinært fordelingsmøde (f.eks. hos ISOBRO) med henblik på at blive enige om fordelingen.

10. Kan man ændre en 3-årig tilladelse fra et geografisk område til et andet område eller til landsdækkende inden for de tre år?

En tilladelse kan ikke ændres. Der vil således ikke kunne ske ”opgradering” af en meddelt tilladelse til at foretage en husindsamling i et geografisk bestemt område til året efter at være en tilladelse til at foretage en landsdækkende husindsamling. En sådan ændring kræver, at indsamler indgiver en ny ansøgning til Indsamlingsnævnet.

11. Kan Indsamlingsnævnets afgørelser påklages?

Indsamlingsnævnets afgørelser er endelige og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Derimod vil en ansøger, der meddeles afslag, evt. kunne søge på ny året efter.
Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, jf. grundlovens § 63.

12. Offentliggørelse af hus- og gadeindsamlinger

På nævnets hjemmeside vil hus- og gadeindsamlinger blive offentliggjort, snarest muligt efter at indsamlingsdagene er fastsat.

13. Sagsbehandlingstider

Indsamlingsnævnet behandler sagerne så hurtigt som muligt. Indsamlingsnævnets sagsbehandlingstider kan ses her.

Justeret 13. april 2016


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk